Laatste uitgave

December 2021

Vanuit Nederland naar Europa Op het moment in 1993 dat de Europese Unie in Maastricht opgericht werd bestond de European Association of Nuclear Medicine (EANM)  reeds acht jaren. Na haar oprichting in 1985 in Londen, als resultaat van de fusie van de Society of  Nuclear Medicine Europe en de European Nuclear Medicine Society, groeide de EANM geleidelijk  uit tot een belangrijke Europese wetenschappelijke vereniging met meer dan 9000 leden. Zowel in de oprichting als in de ontwikkeling van de EANM speelde de Nederlandse nucleaire geneeskunde een voorname rol met als hoogtepunten de congressen gehouden in Amsterdam in 1990 en  2003. Tot op de dag van vandaag worden beide congressen beschouwd als essentieel in de  versterking van de EANM zowel op wetenschappelijk als financieel gebied. Met de evolutie naar een gecentraliseerde organisatie met congreslocaties in vaste steden alsmede een geleidelijk uitgevoerde herstructurering van de EANM werd de Europese bijdrage van de nucleair geneeskundige verenigingen niet langer op landelijke basis geeffectueerd maar verspreid over de diverse werkgroepen en commissies die het huidig functioneren van de EANM kenmerken. Vanuit Nederland zijn er drie EANM-voorzitters geweest (Frans Corstens, Fred Verzijlbergen en Wim Oyen) en is een vierde (Rudy Dierckx) gekozen voor de periode na 2022. Maar naast deze EANMbestuursfuncties hebben tientallen landgenoten diverse betrekkingen in de congresorganisaties en op werkgroep niveau gehad. In het kader van deze activiteiten zijn er initiatieven ontwikkeld in samenwerking met andere Europese wetenschappelijke verenigingen. Een aantal jaren geleden introduceerde de EANM het organiseren van gezamenlijke symposia met zusterorganisaties die gerealiseerd worden tijdens de congresdagen. Deze evenementen hielpen niet alleen om de leden van de EANM te doen participeren aan kennisoverdrachtsessies maar ook om de multidisciplinaire samenwerking te versterken. De groei van deze joint-symposia tot een aantal van 28 gezamenlijke sessies in elk van de virtuele congressen van 2020 en 2021 getuigt van deze trend. Het themanummer van het TvNG dit jaar wil graag aandacht besteden aan deze evolutie. Daarom heeft de redactie van het tijdschrift diverse leden van de NVNG uitgenodigd om middels een interview of een artikel hun deelname aan Europese initiatieven toe te lichten. Te beginnen met een artikel van Riemer Slart et al. over het hartproject Amyloidose I-CARE waarin de samenwerking van Engelse, Duitse en Nederlandse instellingen centraal staat. Vervolgens komt het werk van de EANM-commissie Translationeel (Fijs van Leeuwen) naar voren. De samenwerking onder de hoede van de European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) wordt uiteengezet door Lioe-Fee de Geus-Oei en Christophe Deroose. In een interview met Danielle Vugts wordt het belang van internationaal onderwijs om nieuwe wegen te bewandelen binnen de nucleaire geneeskunde benadrukt. Onder de vleugels van het European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (EJNMMI) werd het vorig decennium een ware familie van tijdschriften gecreëerd; een van deze bladen is EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry en hoofdredacteur Philip Elsinga werd bereid gevonden om de editoriale activiteiten van dit tijdschrift toe te lichten. Onlangs publiceerde het EJNMMI een position paper betreffende de rol van radiobiologie in nucleaire geneeskunde; in dit nummer willen Mark Konijnenberg et al. hierop specifieker in gaan en de vraag “welke patiënt moet welke radionuclide en welke dosis ontvangen?” centraal stellen. Ervaringen in de nucleaire geneeskunde op Europees niveau betreffen niet alleen de activiteiten in doelgerichte continentale organisaties, maar ook die in de dagelijkse praktijk; om deze aspecten te illustreren heeft de redactie diverse collegae die in verschillende Europese landen hebben gewerkt geïnterviewd. Tenslotte wordt een innovatief initiatief van SHINE om vanuit Veendam belangrijke medische isotopen voor Europa te produceren bekend gemaakt en wordt als extra in Uit de Oude Doos aandacht besteed aan de EANM-congressen door de jaren heen.  Bij het ter perse gaan van deze editie van het TvNG vond de wetenschappelijke najaarsvergadering van de NVNG online plaats en net als vorig jaar is het EANM-congres kortgeleden volledig virtueel afgerond met de hoop om in 2022 in Barcelona fysiek bijeen te kunnen komen. Een boodschap die voorlopig voor velen ver weg ligt gezien de heersende COVID-19 herfstgolf. Maar in deze tijden is een extra dosis optimisme altijd gezond. Vooral om de saamhorigheid op Europees niveau te continueren vanuit Nederland. Renato Valdés Olmos & Ben Bulten   INHOUD THEMANUMMER EUROPA Quantitative-imaging in cardiac transthyretin amyloidosis (I-CARE); A European multicentre study H. Tingen, A. Tubben, P. van der Meer, H. Nienhuis, R. Slart Translational Molecular Imaging & Therapy (TMI&T) within the EANM An interview with the TMI&T committee  Het belang van (internationaal) onderwijs om nieuwe wegen te bewandelen binnen de nucleaire geneeskunde Interview met dr. Danielle Vugts Samenwerking onder de vleugels van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Interview met prof. dr. Lioe-Fee de Geus-Oei (LUMC) en prof. dr. Christophe Deroose (UZ Leuven)  Mijn rol als hoofdredacteur voor het tijdschrift EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry Interview met prof. dr. Philip Elsinga  Radiobiologie: de sleutel tot vooruitgang M. Konijnenberg, J. Nonnekens, B. Cornelissen  Nucleaire Geneeskunde en samenwerking in Europa door ervaringsdeskundigen Combi-interview met Elske Quak, Anastas Demirev, prof. dr. Felix Mottaghy  SHINE Europe: Innovatief initiatief om vanuit Veendam belangrijke medische isotopen te produceren voor Europa H. Buurlage  UIT DE OUDE DOOS Van fysiek naar virtueel: EANM-congressen door de jaren heen  CURSUS- EN CONGRESAGENDA
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.