Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is het klankbord van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde. De verspreiding en uitwisseling van kennis van de nucleaire geneeskunde en het bevorderen van verwante diagnostische en therapeutische technieken komen in dit tijdschrift aan de orde. De  redactie bestaat uit vertegenwoordiging van de NvNG, NVKF, NVZA, BELNUC en NVMBR.

Alle edities en artikelen op deze website zijn vrij toegankelijk. 

Laatste uitgave

Hieronder de download naar de volledige uitgave.
Voor een overzicht van alle artikelen in deze uitgave     
  klik hier
 

Juni 2024

Oplossend vermogen   Twee edities geleden, in het decembernummer van 2023, stonden wij kort stil bij de politieke verandering die heeft plaatsgevonden door de verkiezingswinst van de PVV/BBB/NSC in november jongstleden. Wij  vroegen ons toen af wat dit zou gaan doen met het zorgklimaat en de wijze waarop dit toekomstbestendig gemaakt dient te worden. Inmiddels, een half jaar verder, ligt er een hoofdlijnenakkoord van het beoogde kabinet op tafel. Er is een paragraaf gewijd aan zorg en onderwijs. Maar wie verwacht dat daarin concrete oplossingen worden aangedragen voor bestaande problemen, komt helaas van de koude kermis thuis. Zeker, er staan mooie beloftes in die iedereen, ongeacht politieke signatuur, zal onderschrijven. En de wil om deze beloftes waar te maken zal ongetwijfeld aanwezig zijn. Maar de manier waarop dit moet gebeuren  en, misschien nog wel belangrijker, hoe dit gefinancierd moet worden, blijft tot nog toe ongewis. Daarnaast zijn er meerdere (schijnbare?) tegenstellingen die de kop opsteken in het document. Een voorbeeld: personeelskrapte in de zorg aanpakken? Goed idee. Maar hoe is dit te harmoniseren met een afbouw van de mogelijkheden tot arbeidsmigratie en het ophogen van de kwalificatie tot kennismigrant? Met innovatie dan misschien? Ja, maar met forse ombuigingen in het verschiet voor onder andere het Nationaal Groeifonds en het fonds voor Onderwijs en Wetenschap is dit niet bepaald als speerpunt aangemerkt. Deze puzzel verdient nog de nodige aandacht de komende tijd en we wensen de leggers veel wijsheid toe met de uitvoering van de hoofdlijnen. Hopelijk wordt er goed geluisterd naar de te consulteren specialisten op  zorggebied. Dat goed luisteren naar professionals tot breed gedragen besluiten met grote positieve impact kan leiden, bewijst de casus ‘PALLAS’. Ook hieraan besteedden wij al eerder aandacht, maar de accordering van  financiering eind vorig jaar noopt tot een nadere beschouwing van dit zeer heuglijke feit. Hiertoe hebben wij een aantal collega’s uit het veld gevraagd óf en hoe dit de toekomst van de Nucleaire Geneeskunde in Nederland en daarbuiten gaat bepalen, in een uitgebreid interview. Daarnaast is er, in het verlengde hiervan, extra aandacht voor de werkzaamheden van prof. Wim Oyen, die recent is aangesteld als kwartiermaker nucleaire geneesmiddelenontwikkeling voor het ministerie van VWS. In deze rol zal Wim het ecosysteem van nucleaire geneeskunde in Nederland en de relevante toekomstdoelen ervan nader uitwerken. Om dit proces te ondersteunen is onlangs een rapport opgesteld door Technopolis, waarvan we de samenvatting publiceren in dit nummer van het TvNG. Voorts is er recent een white paper verschenen waarin de wens wordt beschreven om, door middel van samenwerking tussen Nederland en Groot-Brittannië op het gebied van radioligand therapie, de introductie en het gebruik van nieuwe radiofarmaca te versnellen. Julie Nonnekens en Samantha Terry praten u verderop in deze editie bij.  Kortom, beleidsmatig gebeurt er nogal wat. Maar ook op de werkvloer zitten wij niet stil. Sanne Jansen et al. bijvoorbeeld presenteren een lage dosis scanprotocol op de large-field-of-view PET/CT, geschikt voor adequate beeldvorming van zwangere vrouwen met minimale stralingsbelasting. Remco Poelarends et al. introduceren het gebruik van een machine learning protocol voor een beter onderscheid tussen maligne en benigne uptake van [18F]PSMA-1007 in klieren en bot. Onze Onderzoeker in de kijker is dit keer Inês Antunes, die in het UMCG de eerste stappen op het gebied van radionuclide therapie voor de bestrijding van ovariumcarcinoom onderzoekt, en hiervoor recent een subsidie van het KWF heeft ontvangen. Tot slot is er aandacht voor twee promovendi, te weten Magdalena Dobrolinksa, die recent een lijvig proefschrift heeft afgerond over cardiale multimodality imaging, en Tom Jansen, met een interessante verhandeling over de beeldvorming van β-cellen. Al met al een diverse samenstelling van het tijdschrift deze editie. Met de wetenschappelijke vergadering van de NVNG op 21 juni aanstaande in zicht, wensen wij u een prettig zomerreces en pakken we de draad weer op in september. Dan hopen we ook wat meer contouren te kunnen ontwaren van de concrete plannen die het beoogde kabinet voor ons in petto heeft. Benieuwd of zij beschikken over evenveel oplossend vermogen als de nieuwste generatie PET-scanners.   Ben Bulten & Renato Valdés Olmos   INHOUD   OORSPRONKELIJKE ARTIKELEN Extreem lage dosis wholebody PET/CT bij de zwangere patiënte: scanprotocol en eerste ervaring S. Jansen; C. Lok; W. Vogel Context-level machine learning ter verbetering van de identificatie van lymfeklier- en botmetastasen bij prostaatkankerpatiënten met [18F]PSMA-1007-PET R. Poelarends; J. van Dalen; J. van Dijk; H. Stevens; B. Vendel  ECOSYSTEEM NUCLEAIRE GENEESKUNDE Rapport Nederlands Innovatie-Ecosysteem voor Nucleaire Geneeskunde uitgekomen KWARTIERMAKER NUCLEAIRE GENEESKUNDE Roadmap Nucleaire Geneesmiddelen ontwikkeling Nederland W. Oyen FORUM De stralende toekomst van de PALLAS-reactor  ONDERZOEKER IN DE KIJKER Radionuclide therapy for ovarian cancer based on follicle stimulating hormone I. Antunes  WHITE PAPER White paper: Unlocking the full potential of cancer treatments using targeted radionuclide therapy through Netherlands-UK partnerships PROEFSCHRIFTEN Optimised detection, visualisation and quantification of the coronar artery plaque: which pathway? M. Dobrolinska  A β vision on diagnosis T. Jansen  CURSUS- EN CONGRESAGENDA 
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.