Laatste uitgave

December 2018

TIJDLIJN HOOGLERAARSCHAP BESCHOUWING Opleiding Nucleaire Geneeskunde door de jaren heen B.L.F. van Eck-Smit, E.F.I. Comans, R.J. Bennink  UIT DE OUDE DOOS Benoeming prof. Karel Ephraim (1971) Registratie prof. Jan van der Schoot als nucleair geneeskundige (1984)  NUCLEAIRE GENEESKUNDE TOEN Nucleair geneeskundige in spe in de jaren 80 Monique van Buul NUCLEAIRE GENEESKUNDE NU Differentianten aan het woord Eidrees Ghariq, Irene Bosma , Susan Meijer TIJDLIJN VOORZITTERSCHAP NVNG De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) werd opgericht in 1968 INTERVIEW PETER VAN RIJK De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde en het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde UIT DE OUDE DOOS Koninklijk Besluit betreffende oprichting NVNG (1968) NUCLEAIRE GENEESKUNDE TOEN Een vereniging met secties opgetuigd Piet Inia NUCLEAIRE GENEESKUNDE NU De NVNG aan de vooravond van een beslissende periode Marcel Stokkel TIJDLIJN HET TIJDSCHRIFT VOOR NUCLEAIRE GENEESKUNDE NUCLEAIRE GENEESKUNDE TOEN Een noodzakelijk groeiproces Lioe-Fee de Geus-Oei Aanbevelingen nucleair geneeskundige diagnostiek: van werkvoorschrift tot wet? Koos Blokland BESCHOUWING Opmars van peptide receptor radiofarmaca voor beeldvorming en therapie J.J.M. Teunissen, B.L.R. Kam, T. Brabander, L.H. Graven, R.A, Feelders, J. Hofland, W.W. de Herder, M. Hendriks-de Jong, E.P. Krenning INTERVIEW KEES HOEFNAGEL De opkomst van nucleaire therapie bij kinderoncologie: hoe magisch waren de MIBG-bullets? BESCHOUWING PET in Nederland: Een lelijk eendje dat een zwaan werd P.H. Elsinga, J. Pruim, A. van Waarde, A.T.M. Willemsen INTERVIEW EMILE COMANS De evolutie van de klinische indicaties voor nucleaire geneeskunde in de oncologie en het ontstaan van de MDO’s BESCHOUWING De behandeling van het schildkliercarcinoom met jodium-131. Verleden, heden en toekomst. Theranostics avant la lettre. A.H. Brouwers, T.P. Links, D.A. Piers INTERVIEW ELLINOR SOKOLE-BUSEMANN De weg naar SPECT en SPECT/CT BESCHOUWING Preklinische nucleaire beeldvorming: rat & muis race om resolutie Marlies Goorden, Freek Beekman BESCHOUWING Beknopte geschiedenis van de productie van radiofarmaca in Nederland Marja Hoeke, Peter Vermeeren BESCHOUWING De historie van een Nederlandse ontwikkeling voor de behandeling van levertumoren Van radioactieve holmiumbol tot QuiremSpheres Frank Nijsen, Fred van het Schip, Bernard Zonnenberg NUCLEAIRE GENEESKUNDE TOEN EN NU De opkomst van de PET-tracers voor research en klinische zorg Peter Laverman, Philip Elsinga INTERVIEW RENATO VALDÉS OLMOS De zoektocht naar schildwachtklieren BESCHOUWING Mijmeringen, Pionieren in Nederland in de nucleaire cardiologie (1968-1993) P.P. van Rijk NUCLEAIRE GENEESKUNDE HET SOCIALE TINTJE Saamhorigheid in de sneeuw Geesje Abels-Fransen Hollandse avond nieuwe stijl: Bij aftrap in het beste restaurant ter wereld Ton Rijnders UIT DE OUDE DOOS CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Editorial Een gouden randje vol betekenis Een halve eeuw bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) geeft vorm en inhoud aan het themanummer van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) voor 2018. Hoewel vijftig jaar, naar historische begrippen, als een relatief korte periode kan worden beschouwd is de geschiedenis van de NVNG rijk aan ontwikkelingen die tot nu toe relatief weinig gedocumenteerd zijn. Terugkijkend op al deze jaren zou men dit tekort aan opslag kunnen verklaren doordat de Nederlandse nucleaire geneeskunde in vele aspecten in een van dag-tot-dag dynamiek heeft gedraaid zonder veel aandacht voor grafische documentatie en archivering, ook niet wat betreft het memoreren van hoogtepunten en mijlpalen. Desalniettemin vonden wij in het traject leidend tot het publiceren van dit themanummer omvangrijke documentatie die context kan geven aan het in herinnering brengen van een aantal gebeurtenissen van deze vijftig jaar geschiedenis. Zoals bijvoorbeeld het Koninklijk besluit van 1968 betreffende de oprichting van de NVNG, of de benoeming van de eerste hoogleraar nucleaire geneeskunde in 1971, of de officiële erkenning van het medisch specialisme nucleaire geneeskunde in 1984. Het initiatief voor een jubileumeditie van het TvNG hield ook een beroep in op het individuele en collectieve geheugen binnen (de leden van) de vereniging en (de lezers van) het tijdschrift. Het resultaat van al deze inspanningen is te zien in het huidige nummer van het TvNG. Drie tijdlijnen betreffende het hoogleraarschap met betrekking tot nucleaire geneeskunde in Nederland, het voorzitterschap van de NVNG en het redacteurschap van het TvNG bieden de lezers een chronologische synopsis vergezeld van grafische collages van de mensen die een hoofdrol hebben gespeeld in deze vijftig jaren. Daarnaast heeft de redactie in de vorm van beschouwingen, interviews, herinneringen en reflecties diverse groepen en collegae, niet altijd met succes, uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Projecten en belevenissen te evalueren als groep of individueel en het vormgeven aan de context waarin deze momenten plaatsvonden, zijn inherent aan een vereniging als de NVNG. Vanuit deze optiek is deze editie eerder een verzameling van standpunten en momenten dan een volledige en evenwichtige geschiedschrijving in boekvorm. Het resultaat, hoe onvolledig en fragmentarisch dan ook, is echter een eerste stap op de weg naar documentatie binnen de vereniging. Wellicht ligt hier een uitdaging voor de komende generaties om in een toekomstige jubileumeditie de hier onderbelichte aspecten uit te werken c.q. te completeren. Een begin is gemaakt met het creëren door de redactie van de vaste rubriek Uit de Oude Doos die in 2019 zal worden gecontinueerd alsmede met het starten van een specifiek kanaal met video-interviews dat actuele achtergrondinformatie van de nucleaire geneeskunde verstrekt. De NVNG is gesticht in 1968 als een multidisciplinaire vakvereniging onder wier vleugels zestien jaar later het specialisme nucleaire geneeskunde werd erkend. En hoewel de opleiding van het zelfstandig specialisme, als gevolg van de opleidingsfusie met de radiologie, in 2015 ten einde gekomen is, is de NVNG als vakvereniging blijven bestaan. Op haar rug steunt de Nederlandse nucleaire geneeskunde. Een vakgebied niet alleen multidisciplinair maar ook met een sterk translationele component die jaarlijks voor honderden wetenschappelijke publicaties en tientallen proefschriften zorgt. Een belangrijk aspect dat op grond van deze jubileumeditie niet alleen een karakteristiek van de laatste decennia blijkt te zijn, maar dat in concept en praktijk reeds door de pioniers in de nucleaire geneeskunde toegepast werd en een belangrijke motivatie was voor de oprichters van de NVNG in de jaren zestig van de vorige eeuw. Tot slot. Als gasteditors van deze jubileumeditie danken wij de redactie van het TvNG voor haar vertrouwen en steun. Wij kijken met voldoening naar het eindresultaat. Het gouden randje van de cover symboliseert ons inziens niet alleen een halve eeuw NVNG, maar is tevens een hommage aan iedereen die door de jaren heen heeft meegeholpen met het hooghouden van de fakkel van de nucleaire geneeskunde. Renato Valdés Olmos & Peter van Rijk Gastredacteuren Jubileumeditie
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.