Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
«1|2|...|13

December 2022

Over innovaties in de Nucleaire Geneeskunde   Ieder jaar, tegelijk met het effectueren van de jaarlijkse congressen van de European Association of Nuclear Medicine (EANM) en de Society of Nuclear Medicine & Molecular Imaging (SNMMI), wordt met toenemende belangstelling gekeken naar eventuele nieuwe technologieën, de potentiële gamechangers in de nucleaire geneeskunde. Gamechangers kunnen worden beschouwd als een voorbeeld van wat bekend staat als “disruptieve innovatie”. Door de baanbrekende aspecten kunnen deze technologieën bepaalde werkwijzen significant veranderen en zelfs overbodig maken: in woorden van Bower et al. (1) is de uitdaging voor makers en gebruikers mee te varen op elke innovatieve golf. Een recent, en nu al klassiek, voorbeeld hiervan is de introductie van de iPhone in 2007. Deze, en al de later geïntroduceerde smartphones, veranderden de wereld van de persoonlijke communicatie en de toegang tot informatie drastisch. Een ander voorbeeld is de evolutie van de polshorloges, eerst mechanisch en vervolgens van een batterij voorzien, om een paar jaar later kwartshorloges te worden en tegenwoordig als smarthorloges overal te vinden en te zien (2). Ook in de evolutie van de nucleaire geneeskunde vindt men diverse voorbeelden van disruptieve technologie. Zoals destijds de cirkelvormige gammacamera het werd t.o.v. de rectilineaire scanner. Of de grootveld modellen die de kleinveld gammacamera in de zeventiger jaren verdrongen. In de ‘Uit de Oude Doos’ van deze editie van het TvNG aandacht voor een gamechanger uit het laatste decennium van de vorige eeuw; de rechthoekige dubbelkops gammacamera’s gaven, met hun mogelijkheid om in relatief korte acquisitietijden beeldvorming van het gehele lichaam te vervaardigen, een impuls aan het gebruik van de nucleaire geneeskunde in de wereld van de oncologie. In het huidige millennium transformeerden SPECT en PET disruptief in respectievelijk SPECT/CT en PET/CT. Als meer recente voorbeelden van disruptieve innovaties kunnen de lang axiaal gezichtsveld PET/CT en de SPECT/CT met CZT-technologie worden beschouwd; deze toestellen werden reeds vóór de Covid-19 crisis geïntroduceerd, maar hun commerciële beschikbaarheid, ook een voorwaarde voor het succes van disruptieve technologieën, is pas recent uitgebreid, zoals het EANM’22 congres liet zien. Vrij uniek voor de nucleaire geneeskunde is, naast de apparatuur, de innovatie op het gebied van radioactieve tracers. Dat de introductie van sommige tracers ook disruptief kan werken, wordt in de laatste jaren door tracers zoals PSMA bewezen; deze stof verdrong niet alleen [18F]-fluorocholine voor disseminatieonderzoek bij het prostaatcarcinoom maar zorgt tegenwoordig, mede door een toenemende mate van beschikbaarheid, voor een algehele uitbreiding van de klinische indicaties. Ook voor wat betreft therapie in de vorm van [177Lu]Lu-PSMA. Vol verwachting kloppen onze harten, als we denken aan de mogelijkheden die zich de komende jaren op radiofarmaceutisch gebied zullen gaan openbaren. Tenslotte wordt ook kunstmatige intelligentie, een innovatie die een belangrijk traject achter de rug heeft in de radiologie, gekenmerkt als een disruptieve innovatie in de nucleaire geneeskunde (3). Het bewijs is te vinden in de veelvuldige presentaties over dit onderwerp op het EANM’22 congres. Wordt deze in een stroomversnelling geraakte ontwikkeling de preambule van de algemene beschikbaarheid van een algoritme voor machine learning, inzetbaar als optie op alle nucleair geneeskundige terminals? Van disruptieve technologieën naar ontwrichting in het traditionele patroon van het TvNG themanummer in december. Dit themanummer zal in juni 2023 verschijnen, met Marnix Lam als gasthoofdredacteur. De huidige editie betreft dus een ‘normale’ editie, welke start met de inaugurele rede van september jl. “Komt een arts bij de dokter…”, door Eric Verburg in Rotterdam gehouden. Vervolgens in de rubriek Onderzoeker in de Kijker een interview met Robin de Kruijff naar aanleiding van haar Veni-subsidie, die recent is toegekend voor de ontwikkeling van een nieuw soort 99mTc-generator. Hierna het verslag van de in Amersfoort gehouden najaarsbijeenkomst van de NVNG met samenvattingen van de vrije uitzendingen en de aankondiging van de Woldring Prijs 2022. De winnaar van deze prijs, Marti Boss, wordt aansluitend kort geïnterviewd. Na de samenvatting van het proefschrift van Sabine Koenders een interview met Judit Adam die tijdens het EANM’22 te Barcelona een succesvolle vlog onderhield. Vervolgens een beknopte samenvatting van de introductie van de QIBA (Quantitative Imaging Biomarker Alliance) richtlijn ter verbetering van PET/CT kwantificatie. Tot slot wordt in de ‘Uit de Oude Doos’ aandacht besteed aan de tijden toen planaire beeldvorming nog de boventoon voerde met reflecties van Kees Hoefnagel en Frits Smit. De evolutie van de nucleaire geneeskunde is door de jaren heen gekenmerkt door de introductie van talloze innovaties. Vele hiervan vielen in de disruptieve categorie en hebben werkwijzen drastisch veranderd. In dat opzicht worden de beoefenaars van de nucleaire geneeskunde voortdurend op de proef gesteld. Dat deze aanpassingen meestal met succes worden afgerond, spreekt boekdelen over een vakgebied vol dynamiek en flexibiliteit. De redactie van het TvNG twijfelt er niet aan dat dit in 2023 gecontinueerd zal worden. Fijne jaarwisseling. Renato Valdés Olmos & Ben Bulten   INHOUD   ORATIE Komt een arts bij de dokter… F.A. Verburg ONDERZOEKER IN DE KIJKER Het oplossen van het technetiumtekort R. de Kruijff CWO NAJAARSSYMPOSIUM NVNG Wetenschappelijke vergadering NVNG: "Nuclear Medicine: from bench to bedside" WOLDRING PRIJS IN DE KIJKER Woldring Prijs 2022: Theranostics van hyperinsulinemische hypoglykemie gebruik makend van exendin-gebaseerde tracers M. Boss PROEFSCHRIFT Myocardial bloodflow quantification using rubidium-82 PET S. Koenders INSIDE EANM'22 Het EANM’22 Congres van binnenuit J. Adam RICHTLIJN Introducing quantitative imaging biomarker alliance (QIBA) certification to improve PET/CT conformance UIT DE OUDE DOOS Toen planaire beeldvorming de boventoon voerde CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Dec '22. Komt een arts bij de dokter…

Rede uitgesproken door prof. dr. Frederik Verburg ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van hoogleraar met als leeropdracht Translationele Nucleaire Geneeskunde aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 16 September 2022

Dec '22. Het oplossen van het technetiumtekort

Interview dr. ir. Robin de Kruijff

Dec '22. Wetenschappelijke vergadering NVNG: "Nuclear Medicine: from bench to bedside"

7 oktober 2022

Dec '22. Woldring Prijs 2022: Theranostics van hyperinsulinemische hypoglykemie gebruik makend van e

Tijdens de wetenschappelijke najaarsvergadering van de NVNG op 7 oktober jl. in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort werd de Woldring Prijs 2022 uitgereikt aan dr. Marti Boss voor haar proefschrift “Seek and Destroy. Theranostics of hyperinsulinemic hypoglycemia using exending-based tracers” verdedigd op 9 juni 2021 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Marti Boss had als promotor prof. dr. M. Gotthardt en co-promotores dr. M. Brom en dr. S. van Lith. De Woldring Prijs is mogelijk gemaakt door Siemens Healthineers. Na het in ontvangst nemen van de prijs heeft de laureaat haar werk gepresenteerd. Marti Boss (Arnhem, 1985) is tegenwoordig postdoctoraal onderzoeker nucleaire geneeskunde in het Radboudumc. Hierbij beantwoordt ze een aantal vragen van de redactie van het TvNG.

Dec '22. Myocardial bloodflow quantification using rubidium-82 PET

Proefschrift

Dec '22. Het EANM’22 Congres van binnenuit

Het eerste fysieke congres van de European Nuclear Medicine Association (EANM) na de Covid-19 crisis is achter de rug. Met meer dan zeven duizend deelnemers uit 121 landen is de algemene mening dat het congres een groot succes is geworden. Met een dynamische aanpak in de opzet van diverse sessies en dankzij de online-uitzending van een aantal presentaties kon het EANM’22 zelfs intercontinentaal worden gevolgd. Als een van de opvallendste aspecten van het congres werd dit jaar de dagelijkse vlog InsideEANM’22 gepresenteerd door nucleair geneeskundige Judit Adam werkzaam in het Amsterdam UMC. In 13 uitzendingen werden diverse onderzoekers en bezoekers van het congres geïnterviewd. Meer dan genoeg redenen voor de redactie van het TvNG om nu op haar beurt Judit Adam in de kijker te zetten.

Dec '22. Introducing quantitative imaging biomarker alliance (QIBA) certification to improve PET/CT

EANM Forschungs GmbH (EARL) set up the EARL FDG PET/CT accreditation programme, which was launched in July 2010, to help imaging sites meet the standard requirements indicated in the EANM PET/CT guidelines by Boellaard et al. (1)

Dec '22. Toen planaire beeldvorming de boventoon voerde

De huidige dagelijkse praktijk van de nucleaire geneeskunde wordt in grote mate bepaald door tomografische beeldvorming. Met name door de ontwikkeling van hybride systemen zoals SPECT/CT en PET/CT en meer recentelijk PET/MRI, is het gebruik van tomografie in de laatste decennia in een stroomversnelling geraakt. In tegenstelling tot PET, dat sinds de eerste jaren afzonderlijk van planaire scintigrafie werd gebruikt, bleef SPECT, reeds in de jaren tachtig van de vorige eeuw commercieel geïntroduceerd, binnen de nucleaire geneeskunde voor wat betreft de oncologie voornamelijk als een aanvullende modaliteit van planaire scintigrafie. Iets anders was het traject in de cardiologie, waar de vervanging van planaire beeldvorming door SPECT voor myocardscintigrafie ([201Tl] Tl-chloride, [99mTc]Tc-MIBI) vroeg in de jaren negentig werd gestart.

September 2022

Dilemma’s bij de start van een nieuw congresseizoen Op het moment van schrijven van deze editorial zit de zomer er weer op. En het was een hete zomer, in meerdere opzichten. Inmiddels is de COVID-crisis wat naar de achtergrond verdwenen en kunnen we ons,  mede door het feit dat aangepaste vaccins binnenkort beschikbaar zullen zijn, weer vol overgave storten op fysieke deelname aan een nieuw congresseizoen, waarbij de eerste bijeenkomsten (World Federation of Nuclear Medicine and Biology; American Society of Nuclear Cardiology) reeds zijn afgesloten en anderen (NVNG, EANM) in oktober zullen plaatsvinden. Prachtige mogelijkheden om elkaar weer te ontmoeten en mooie samenwerkingen te bewerkstelligen voor de toekomst. Tegelijkertijd dringt, mede ingegeven door de reeds gememoreerde hete zomer, de vraag zich op in hoeverre het voor diezelfde toekomst nog  verantwoord is dergelijke ontmoetingen te organiseren. Want wat is de CO2-voetafdruk van zo’n event? Natuurlijk, elke vliegmaatschappij biedt tegenwoordig de mogelijkheid CO2-compensatie af te kopen. De vraag is echter wel of deze moderne aflaathandel zijn doel bereikt of dat de compensatie een onderdeel is  geworden van de bedrijfsvoering van de betreffende maatschappij. Daarnaast zijn er uiteraard nog legio andere factoren die bijdragen aan de CO2-afdruk, bijvoorbeeld transportbewegingen van de cateraars en klimaatbehandeling van de grote congreszalen waarin de bijeenkomsten worden gefaciliteerd. Uiteraard is daar van alles op af te dingen, men moet immers thuis ook worden voorzien van eten en drinken - en wie heeft er tegenwoordig geen airco? -, maar desondanks is de indruk dat het voor de CO2-uitstoot meest optimaal is om zo min mogelijk bijeenkomsten te organiseren.  Dat lijkt dan toch een brug te ver, want deze bijeenkomsten hebben wel degelijk zin. En, alles in perspectief plaatsend, de grootste problemen bevinden zich eigenlijk op andere vlakken. Tata Steel in IJmuiden, bijvoorbeeld, stoot per jaar 12,5 kiloton CO2 uit. Eind augustus verscheen in de media het bericht dat Rusland per dag 4 miljoen kubieke m3 gas (!) affakkelt met een omgerekende CO2-uitstoot van 7 kiloton. Maar, zoals een slogan van de overheid al in 1990 gold, geldt die nu nog steeds: “Een beter milieu…” Juist.  De COVID-crisis heeft natuurlijk wel laten zien dat virtuele of hybride bijeenkomsten ook een mogelijkheid zijn. Op korte termijn kan dit de massaliteit van de congressen beperken. Zojuist heeft de EANM ook de registratie voor virtuele bijwoning van het congres in Barcelona geopend. En dat is vooruitgang, misschien wel vooral omdat het bedrijven die ondersteunende communicatiemiddelen aanbieden, stimuleert te  innoveren. Zou het geen mogelijkheid zijn om in 2030 een virtuele bijeenkomst te organiseren met behulp van VR-brillen? Of te werken met hologrammen? De mogelijkheden lijken eindeloos voor de visionairs (of dromers?) onder ons. Vooralsnog pakt het merendeel van de participanten nog vol goede moed het vliegtuig naar het volgende congres. Maar wel met een knagende, steeds groter wordende vliegschaamte. Over toekomst gesproken: Julie Nonnekens zal in de voorliggende editie van het Tijdschrift een klein tipje van haar toekomst oplichten, nu zij kortgeleden een grote Europese grant heeft binnengehaald. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toekomst (en het verleden) van het stralingsonderwijs door middel van een interview met Manfred van der Vlies, verantwoordelijk voor het stralingshygiënisch onderwijs bij de Boerhaave Nascholing, en een collage van herinneringen aan het voorgaande onderwijs in ‘Uit de Oude Doos’. Ook van stralingshygiënische aard is het artikel van Hendrikse et al, waarin het effect van een nieuw uitvulsysteem op de persoonsdosis wordt onderzocht. Voorts is er een bespreking van de nieuwe richtlijn aangaande het gebruik van [18F]FDG-PET/CT in de radiotherapie planning bij longcarcinomen door collega de Geus-Oei et al. Tot slot een samenvatting van de wetenschappelijke voorjaarsvergadering, een Dienst in de Kijker van de collega’s uit het MUMC+ en een proefschriftsamenvatting van Steffie Peters. Wij wensen u veel leesplezier (in het vliegtuig of elders) met de digitale versie van het TvNG, en een zinvol en prettig congresseizoen! Ben Bulten & Renato Valdés Olmos   INHOUD RICHTLIJNBESPREKING Nieuwe ‘‘Joint EANM/SNMMI/ESTRO Practice Recommendations” beveelt [18F]FDG-PET/CT aan voor radiotherapieplanning bij longkanker L. de Geus-Oei, J. Adam, Y. Lievens, W. van Elmpt, E. Troost ONDERZOEKER IN DE KIJKER Stralende toekomst J. Nonnekens INTERVIEW Onderwijs Stralingsbescherming voor nucleair radiologen in opleiding aangepast M. van der Vlies OORSPRONKELIJK ARTIKEL Dosisreductie door implementatie van het automatisch uitvul- en toedieningssysteem op de ontvangen stralingsdosis van medisch nucleair werkers E. Hendrikse, W. Huisman, J. Medema, P. Elsinga, A. Willemsen CWO VOORJAARSSYMPOSIUM NVNG Wetenschappelijke vergadering NVNG: Theranostics in de lift  PROEFSCHRIFT Optimale behandeling van prostaatkanker met radioactieve stoffen S. Peters  DIENST IN DE KIJKER Maastricht UMC+   UIT DE OUDE DOOS Stralingsonderwijs in de nucleaire geneeskunde door de jaren heen  CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Sept '22. Nieuwe ‘‘Joint EANM/SNMMI/ESTRO Practice Recommendations” beveelt [18F]FDG-PET/CT aan...

In januari van dit jaar verscheen de ‘‘Joint EANM/SNMMI/ESTRO Practice Recommendations for the Use of 2-[18F]FDG-PET/CT External Beam Radiation Treatment Planning in Lung Cancer V1.0”, waarin het gebruik van [18F]-FDG-PET/CT-scans voor de planning van externe bestraling van longtumoren aanbevolen wordt. De Nederlandstalige experts die deelnamen aan deze internationale richtlijnencommissie lichten de totstandkoming en de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn voor u toe.

Sept '22. Stralende toekomst

Dr. Julie Nonnekens (Helmond, 1985) heeft Biotechnologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Daaropvolgend is ze gepromoveerd op het gebied van DNA-schade mechanismen met toepassing in de kankerbiologie aan de Universiteit van Toulouse, Frankrijk. Hierna heeft ze één jaar als postdoc aan het Hubrecht Instituut in Utrecht gewerkt op het gebied van kankerbiologie en veroudering. Vervolgens is Julie als postdoc begonnen in het Erasmus MC Rotterdam waar ze een eigen onderzoekslijn heeft opgezet die een brugfunctie heeft tussen de afdelingen Moleculaire Genetica en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. Inmiddels is Julie assistant professor en leidt een succesvolle onderzoeksgroep met ruim 10 onderzoekers op het gebied van radiobiologie van radionuclidentherapie. In haar vrije tijd kookt ze graag (experiment dat je op kan eten), gaat ze wandelen met haar gezin of zit ze op de racefiets. Recent heeft ze een ERC (European Research Council) starting grant gekregen om dieper in het onderwerp van de radiobiologie van radionuclidentherapie te duiken.