Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
«1|2|...|17

Maart 2024

Glansrijk Wat maakt een lustrumviering glansrijk? Ten eerste een symposium met een aantrekkelijk wetenschappelijk programma met aandacht voor nieuwe klinische toepassingen, technologische innovaties en introductie  aan nieuwe gamechangers in het vakgebied. Ten tweede een considerabel aantal bezoekers met een hoge motivatie factor. Ten derde een rijke kennisoverdracht tussen sprekers en publiek. En ten laatste, maar minstens even belangrijk, een goed sociaal gedeelte met ruimte en tijd voor uitwisseling van ideeën en ervaringen in een sfeervolle entourage. Veel van deze aspecten waren aanwezig tijdens de viering van het 55-jarige bestaan van de NVNG afgelopen december. Meerdere plenaire sessies radiochemie, fysica en medische visie met participatie van diverse Nederlandse en buitenlandse sprekers behandelden niet alleen actuele ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde met een toekomstperspectief, maar benadrukten nogmaals het multidisciplinaire karakter van de vereniging. Voor het eerst in de geschiedenis van de lustrumsymposia, werden ook parallelsessies gehouden over organisatie en samenwerking, radionuclidebeschikbaarheid, radiofarmacie en ‘De frisse blik van de nucleair radioloog’, waarbij enthousiast gedebatteerd werd. Deze deelname aan het wetenschappelijke gedeelte van de lustrumviering werd gecontinueerd met evenveel levendigheid voor wat betreft het sociale programma in de avonduren. Het was een dag om niet te vergeten. De context van reflectie, verbinding en toekomstvisie opgeroepen door de lustrumcommissie voor het vieren van het 55-jarig bestaan van de NVNG, impregneert in grote mate ook deze editie van het TvNG. In het verslag van het lustrumsymposium worden alle gepresenteerde onderwerpen in woord en beeld samengevat met daarnaast ook aandacht voor de uitreiking van de Woldring Prijs 2023 aan Yvonne Derks en het erelidmaatschap van Renato Valdés Olmos. Zoals benadrukt in het lustrumsymposium zal FAPI-PET/CT, naar verwachting, één van de nieuwe oncologische gamechangers zijn. In deze editie wordt door het TvNG ruime aandacht besteed aan de opkomst van FAPI in Nederland met de publicatie van de KWF-samenvattingen van een drietal lopende projecten betreffende de identificatie van onbekende primaire maligne tumoren, het zichtbaar maken van buikholtemetastasen bij darmkanker, en de stadiëring van lokaal gevorderd maagcarcinoom. Daarnaast een systematische review van de hand van Marias Hagen et al. betreffende de diagnostische waarde van FAPI-PET/CT in urogenitale maligniteiten. Vervolgens nieuws vanuit de imaging werkgroep van de stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland) betreffende richtlijn standaardverslaglegging [18F]FDG-PET/CT bij multiple myeloom. Voorts, de samenvattingen van de proefschriften van Wouter van der Bruggen, Gilles Stormezand en Dennie Meyer, alsmede een nieuwe aflevering van Uit de Oude Doos met aandacht voor innovatie in de Nederlandse nucleaire geneeskunde en de betrokken generaties door de jaren heen. Als toetje in deze editie van het TvNG een selectie van beelden van de lustrumviering van de NVNG. Naast de officiële beelden zijn deze meer informele foto’s een ware weerspiegeling van de geest van wat op 15 december 2023 op de voorgrond stond: collectieve reflectie, verbinding en toekomstvisie. Tegen de achtergrond van een glansrijke lustrumviering van de vereniging is het TvNG het nieuwe jaar begonnen met het voornemen om in de loop van 2024 nog verder te gaan in haar interne digitale revolutie, met een steeds toegankelijkere en modernere internetsite die het wetenschappelijke aanbod van het tijdschrift complementeert. Wij gaan door!   Renato Valdés Olmos & Ben Bulten   INHOUD   FAPI-PET/CT De opkomst van FAPI-PET/CT in Nederland REVIEW De diagnostische waarde van Fibroblast Activation Protein Inhibitor (FAPI) PET/CT in urogenitale maligniteiten – een systematische review) M.J. Hagens, P.J. van Leeuwen, M. Wondergem, T.N. Boellaard, F. Sanguedolce, D.E. Oprea-Lager, A. Bex, A.N. Vis, H.G. van der Poel, L.S. Mertens  LUSTRUMSYMPOSIUM NVNG Lustrumcongres 55 jaar NVNG in het kader van reflectie, verbinding en toekomstvisie  HOVON IMAGING WERKGROEP Nieuwsbrief HOVON Imaging Werkgroep  PROEFSCHRIFTEN PET/CT & SPECT/CT in benign bone disease W. van der Bruggen  Changing perspectives using nuclear brain imaging: clinical and methodological studies G.N. Stormezand  Towards clinical implementation of PSMA-PET/CT in prostate cancer D. Meijer  UIT DE OUDE DOOS Technologische evolutie en nucleair geneeskundige generaties in Nederland  NVNG LUSTRUM NVNG Lustrumviering 2023 in beelden

Mrt '24. De opkomst van FAPI-PET/CT in Nederland

De introductie van de nieuwe PETtracer [18F]F-FAPI (Fibroblast Activation Protein Inhibitor) heeft geleid tot de ontwikkeling van diverse klinische validatiestudies in Europa zoals recentelijk waargenomen bij het EANM-congres te Barcelona.

Mrt '24. De diagnostische waarde van Fibroblast Activation Protein Inhibitor (FAPI) PET/CT in urogen

Nauwkeurige stadiëring van urogenitale maligniteiten is van cruciaal belang. Ondanks dat deze stadiëring over de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd is, blijven er uitdagingen bestaan.

Mrt '24. Lustrumcongres 55 jaar NVNG in het kader van reflectie, verbinding en toekomstvisie

Het lustrumsymposium naar aanleiding van 55 jaar NVNG werd gehouden op 15 december 2023 in het Palace Hotel te Noordwijk.

Mrt '24. Nieuwsbrief HOVON Imaging Werkgroep

HOVON, stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland, is een stichting met als kernactiviteit het uitvoeren van klinische studies, biomarker- en translationeel onderzoek en het ontwikkelen van ziektespecifieke richtlijnen op het gebied van hematologische ziekten.

Mrt '24. PET/CT & SPECT/CT in benign bone disease

Bij gezonde mensen is botaanmaak door osteoblasten in het skelet in evenwicht met de afbraak van oudere botmatrix door osteoclasten. Bij veel bot- en gewrichtsaandoeningen is dit evenwicht echter verstoord.

Mrt '24. Changing perspectives using nuclear brain imaging: clinical and methodological studies

In this thesis, clinical and methodological studies have been performed to add to the clarification of as yet insufficiently characterised neurobiological mechanisms in common neurologic and psychiatric conditions, including traumatic brain injury and its sequelae and compulsive pornography use.

Mrt '24. Towards clinical implementation of PSMA-PET/CT in prostate cancer

Prostaatkanker is de meest gediagnosticeerde vorm van kanker bij mannen in de westerse wereld. Na longkanker is prostaatkanker de meest dodelijke vorm van kanker in mannen, met gemiddeld ruim 3000 doden per jaar in Nederland.

Mrt '24. Technologische evolutie en nucleair geneeskundige generaties in Nederland

Mrt '24. NVNG Lustrumviering 2023 in beelden

December 2023

Bruisend het nieuwe jaar in Daags na het zeer geslaagde lustrumcongres van de NVNG ligt er voor u weer een nieuwe uitgave van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde. Het zal u geenszins verbazen dat wij, het is immers december, in de editorial van dit nummer even kort stilstaan bij het afgelopen jaar. Allereerst noemen wij de viering van het 11e lustrum van de NVNG van 15 december jongstleden. 55 jaar beoefening van de Nucleaire Geneeskunde in verenigingsverband is zonder meer een belangrijke mijlpaal en, getuige de opkomst en deelname, een hernieuwd mandaat voor een zelfstandige beroepsvereniging. Wij hopen dat het 12e lustrum met eenzelfde enthousiasme en elan bereikt zal worden, maar hebben hierover weinig twijfels! In het maartnummer van het TvNG van dit jaar spraken wij al onze blijdschap uit over de goedkeuring van de bouw van de nieuwe PALLAS-reactor in Petten door de Autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (ANVS). Op Prinsjesdag werd een volgende belangrijke stap gezet met de bekendmaking van een opname van een post van €320 miljoen in de overheidsbegroting van 2024, om de financiering van de reactor af te ronden. In navolging daarop is prof. dr. Wim Oyen aangesteld als kwartiermaker medisch isotopen, om richting te geven aan de ontwikkeling van medische isotopen binnen Nederland. Tevens is in september een nieuw initiatief genaamd DECISIVE (Dutch Medical Isotopes Save Lives) opgericht. Ook dit initiatief moet gaan bijdragen aan de vlotte(re) ontwikkeling van innovaties en bedrijvigheid in nucleair Nederland. Dit bewijst dat de nucleaire geneeskunde, wellicht meer dan ooit tevoren, relevantie heeft binnen de medische wereld en dit de komende jaren nog verder uit kan bouwen. Een andere belangrijke mijlpaal is de oplevering van het nieuwe opleidingsplan ORANGE, dat op 1 januari 2023 is ingegaan. In dit opleidingsplan is meer ruimte gemaakt voor de differentiatie van de nucleair radioloog, met nu twee volle jaren nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie (zonder dienst), in plaats van 18 maanden (met dienst). Uiteraard is dit een aanzienlijke verbetering voor de jonge collega’s om goed beslagen op de arbeidsmarkt te arriveren. In (geo)politiek opzicht was 2023 een roerig jaar. Het voert nu te ver om daar over uit te wijden, maar de recente verkiezingsuitkomst is wel even de moeite van het benoemen waard. Nu de rook is opgetrokken en de PVV de voornaamste kandidaat voor kabinetsformatie is, rijst de vraag wat dat voor de zorg betekent. Uit het verkiezingsprogramma van deze partij valt in ieder geval weinig specifieks te abstraheren. Zal de tendens tot concentratie in de zorg worden gecontinueerd? Zal er ruimte ontstaan voor nieuwe medische technologieën en behandelingen? Hoe dan ook, spannende tijden in zicht. In de laatste editie van het TvNG van dit jaar vind u wederom een divers aanbod aan bijdragen: allereerst een interessant case report van collega Lynsey Hernandez uit Groningen over SIRT bij recidief levermetastasen van een adrenocorticaal carcinoom; er is een evaluatie van een recent gehouden AINM (Artificial Intelligence in Nuclear Medicine) symposium, eveneens in Groningen; een drietal proefschriften (Sarah Verhoeff, Judit Adam en Jorianne Boers); een critical appraisal of a topic (CAT) van medisch student Laura Molenaar uit Leiden over het gebruik van PET/CT bij gevorderd ovariumcarcinoom; én, op de valreep, een verslag van het ALASBIMN congres te Buenos Aires waar voor het eerst na de pandemie de Latijns-Amerikaanse nucleaire geneeskunde fysiek bijeen kon komen. Tot slot een Dienst in de Kijker uit het Laurentius ziekenhuis in Roermond, waar afgelopen oktober het 50-jarig bestaan (een jaar te laat) is gevierd. Beter laat dan nooit, de champagne zal er niet minder om gesmaakt hebben. Wij wensen u ook voor nu een bruisende champagne bij de jaarwisseling en tot volgend jaar!   Ben Bulten & Renato Valdés Olmos   INHOUD   CASE REPORT Selective internal radiotherapy using Yttrium-90 labelled resin microspheres in a patient with relapsing liver metastases of adrenocortical carcinoma after previous microwave ablation L.M. Hernandez, W. Noordzij CURSUSEVALUATIE The International Networking Symposium on Artificial Intelligence and Informatics in Nuclear Medicine (AINM) CRITICAL APPRAISAL OF A TOPIC Appropriateness of pre-treatment [18F]FDG PET/CT in women with advanced ovarian cancer L.J.P. Molenaar ALASBIMN 2023 XXIX Congress of the Latin American Association of Societies of Biology and Nuclear Medicine (ALASBIMN), Buenos Aires R.A. Valdés Olmos PROEFSCHRIFTEN Moleculaire beeldvorming met PET scans bij de behandeling van patiënten met kanker S.R. Verhoeff Whole-body PET imaging in metastatic breast cancer with a focus on hormone receptors J. Boers  Image guided radiotherapy treatment planning optimization in locally advanced uterine cervical cancer J.A. Adam DIENST IN DE KIJKER Nucleaire geneeskunde in het Laurentius Ziekenhuis Roermond CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Dec '23. Selective internal radiotherapy using Yttrium-90 labelled resin microspheres in a patient w

A forty-year-old female patient was referred with liver metastasis from adrenocortical carcinoma after routinely oncologic follow up, at nine months after resection of the primary tumour.