Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
«1|2|...|18

Juni 2024

Oplossend vermogen   Twee edities geleden, in het decembernummer van 2023, stonden wij kort stil bij de politieke verandering die heeft plaatsgevonden door de verkiezingswinst van de PVV/BBB/NSC in november jongstleden. Wij  vroegen ons toen af wat dit zou gaan doen met het zorgklimaat en de wijze waarop dit toekomstbestendig gemaakt dient te worden. Inmiddels, een half jaar verder, ligt er een hoofdlijnenakkoord van het beoogde kabinet op tafel. Er is een paragraaf gewijd aan zorg en onderwijs. Maar wie verwacht dat daarin concrete oplossingen worden aangedragen voor bestaande problemen, komt helaas van de koude kermis thuis. Zeker, er staan mooie beloftes in die iedereen, ongeacht politieke signatuur, zal onderschrijven. En de wil om deze beloftes waar te maken zal ongetwijfeld aanwezig zijn. Maar de manier waarop dit moet gebeuren  en, misschien nog wel belangrijker, hoe dit gefinancierd moet worden, blijft tot nog toe ongewis. Daarnaast zijn er meerdere (schijnbare?) tegenstellingen die de kop opsteken in het document. Een voorbeeld: personeelskrapte in de zorg aanpakken? Goed idee. Maar hoe is dit te harmoniseren met een afbouw van de mogelijkheden tot arbeidsmigratie en het ophogen van de kwalificatie tot kennismigrant? Met innovatie dan misschien? Ja, maar met forse ombuigingen in het verschiet voor onder andere het Nationaal Groeifonds en het fonds voor Onderwijs en Wetenschap is dit niet bepaald als speerpunt aangemerkt. Deze puzzel verdient nog de nodige aandacht de komende tijd en we wensen de leggers veel wijsheid toe met de uitvoering van de hoofdlijnen. Hopelijk wordt er goed geluisterd naar de te consulteren specialisten op  zorggebied. Dat goed luisteren naar professionals tot breed gedragen besluiten met grote positieve impact kan leiden, bewijst de casus ‘PALLAS’. Ook hieraan besteedden wij al eerder aandacht, maar de accordering van  financiering eind vorig jaar noopt tot een nadere beschouwing van dit zeer heuglijke feit. Hiertoe hebben wij een aantal collega’s uit het veld gevraagd óf en hoe dit de toekomst van de Nucleaire Geneeskunde in Nederland en daarbuiten gaat bepalen, in een uitgebreid interview. Daarnaast is er, in het verlengde hiervan, extra aandacht voor de werkzaamheden van prof. Wim Oyen, die recent is aangesteld als kwartiermaker nucleaire geneesmiddelenontwikkeling voor het ministerie van VWS. In deze rol zal Wim het ecosysteem van nucleaire geneeskunde in Nederland en de relevante toekomstdoelen ervan nader uitwerken. Om dit proces te ondersteunen is onlangs een rapport opgesteld door Technopolis, waarvan we de samenvatting publiceren in dit nummer van het TvNG. Voorts is er recent een white paper verschenen waarin de wens wordt beschreven om, door middel van samenwerking tussen Nederland en Groot-Brittannië op het gebied van radioligand therapie, de introductie en het gebruik van nieuwe radiofarmaca te versnellen. Julie Nonnekens en Samantha Terry praten u verderop in deze editie bij.  Kortom, beleidsmatig gebeurt er nogal wat. Maar ook op de werkvloer zitten wij niet stil. Sanne Jansen et al. bijvoorbeeld presenteren een lage dosis scanprotocol op de large-field-of-view PET/CT, geschikt voor adequate beeldvorming van zwangere vrouwen met minimale stralingsbelasting. Remco Poelarends et al. introduceren het gebruik van een machine learning protocol voor een beter onderscheid tussen maligne en benigne uptake van [18F]PSMA-1007 in klieren en bot. Onze Onderzoeker in de kijker is dit keer Inês Antunes, die in het UMCG de eerste stappen op het gebied van radionuclide therapie voor de bestrijding van ovariumcarcinoom onderzoekt, en hiervoor recent een subsidie van het KWF heeft ontvangen. Tot slot is er aandacht voor twee promovendi, te weten Magdalena Dobrolinksa, die recent een lijvig proefschrift heeft afgerond over cardiale multimodality imaging, en Tom Jansen, met een interessante verhandeling over de beeldvorming van β-cellen. Al met al een diverse samenstelling van het tijdschrift deze editie. Met de wetenschappelijke vergadering van de NVNG op 21 juni aanstaande in zicht, wensen wij u een prettig zomerreces en pakken we de draad weer op in september. Dan hopen we ook wat meer contouren te kunnen ontwaren van de concrete plannen die het beoogde kabinet voor ons in petto heeft. Benieuwd of zij beschikken over evenveel oplossend vermogen als de nieuwste generatie PET-scanners.   Ben Bulten & Renato Valdés Olmos   INHOUD   OORSPRONKELIJKE ARTIKELEN Extreem lage dosis wholebody PET/CT bij de zwangere patiënte: scanprotocol en eerste ervaring S. Jansen; C. Lok; W. Vogel Context-level machine learning ter verbetering van de identificatie van lymfeklier- en botmetastasen bij prostaatkankerpatiënten met [18F]PSMA-1007-PET R. Poelarends; J. van Dalen; J. van Dijk; H. Stevens; B. Vendel  ECOSYSTEEM NUCLEAIRE GENEESKUNDE Rapport Nederlands Innovatie-Ecosysteem voor Nucleaire Geneeskunde uitgekomen KWARTIERMAKER NUCLEAIRE GENEESKUNDE Roadmap Nucleaire Geneesmiddelen ontwikkeling Nederland W. Oyen FORUM De stralende toekomst van de PALLAS-reactor  ONDERZOEKER IN DE KIJKER Radionuclide therapy for ovarian cancer based on follicle stimulating hormone I. Antunes  WHITE PAPER White paper: Unlocking the full potential of cancer treatments using targeted radionuclide therapy through Netherlands-UK partnerships PROEFSCHRIFTEN Optimised detection, visualisation and quantification of the coronar artery plaque: which pathway? M. Dobrolinska  A β vision on diagnosis T. Jansen  CURSUS- EN CONGRESAGENDA 

Jun '24. Extreem lage dosis wholebody PET/CT bij de zwangere patiënte: scanprotocol en eerste ervari

Het krijgen van inzicht in de epidemiologie van kanker tijdens zwangerschap is uitdagend aangezien de oncologische en obstetrische databases meestal niet gekoppeld zijn.

Jun '24. Context-level machine learning ter verbetering van de identificatie van lymfeklier- en botm

Interpretation of [18F]PSMA-1007 PET can be challenging in clinical practice due to aspecific uptake in lymph nodes and bones.

Jun '24. Rapport Nederlands Innovatie-Ecosysteem voor Nucleaire Geneeskunde uitgekomen

Het rapport “The Dutch innovation ecosystem for nuclear medicine (Recommendations to improve innovativeness and earning capacity to become a European hotspot for nuclear medicine)” opgesteld door Technopolis Group op verzoek van het Centre for Future Affordable Sustainable Therapies Development (FAST) is recent gepubliceerd.

Jun '24. Roadmap Nucleaire Geneesmiddelen ontwikkeling Nederland

Prof. dr. Wim Oyen is nucleair geneeskundige in Rijnstate in Arnhem en hoogleraar nucleaire geneeskunde aan het Radboudumc in Nijmegen.

Jun '24. De stralende toekomst van de PALLAS-reactor

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft begin 2023 goedkeuring gegeven voor de bouw van de PALLAS-reactor voor medische isotopen in het Noord-Hollandse Petten.

Jun '24. Radionuclide therapy for ovarian cancer based on follicle stimulating hormone

Dr. Inês Antunes (Cartaxo-Portugal, 1976) graduated in Technological Chemistry (Licenciatura, equivalent to MSc) at the University of Science of Lisbon, Portugal.

Jun '24. White paper: Unlocking the full potential of cancer treatments using targeted radionuclide

De white paper "Unlocking the full potential of cancer treatments using targeted radionuclide therapy through Netherlands-UK partnerships" is kortgeleden verschenen en wordt in deze editie van het TvNG integraal gepubliceerd.

Jun '24. Optimised detection, visualisation and quantification of the coronary artery plaque: which

In this thesis detection, visualisation and quantification of coronary artery plaque using different imaging methods was investigated.

Jun '24. A β vision on diagnosis

Pancreatic beta cells have a crucial role in glucose homeostasis through their production and secretion of insulin.

Maart 2024

Glansrijk Wat maakt een lustrumviering glansrijk? Ten eerste een symposium met een aantrekkelijk wetenschappelijk programma met aandacht voor nieuwe klinische toepassingen, technologische innovaties en introductie  aan nieuwe gamechangers in het vakgebied. Ten tweede een considerabel aantal bezoekers met een hoge motivatie factor. Ten derde een rijke kennisoverdracht tussen sprekers en publiek. En ten laatste, maar minstens even belangrijk, een goed sociaal gedeelte met ruimte en tijd voor uitwisseling van ideeën en ervaringen in een sfeervolle entourage. Veel van deze aspecten waren aanwezig tijdens de viering van het 55-jarige bestaan van de NVNG afgelopen december. Meerdere plenaire sessies radiochemie, fysica en medische visie met participatie van diverse Nederlandse en buitenlandse sprekers behandelden niet alleen actuele ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde met een toekomstperspectief, maar benadrukten nogmaals het multidisciplinaire karakter van de vereniging. Voor het eerst in de geschiedenis van de lustrumsymposia, werden ook parallelsessies gehouden over organisatie en samenwerking, radionuclidebeschikbaarheid, radiofarmacie en ‘De frisse blik van de nucleair radioloog’, waarbij enthousiast gedebatteerd werd. Deze deelname aan het wetenschappelijke gedeelte van de lustrumviering werd gecontinueerd met evenveel levendigheid voor wat betreft het sociale programma in de avonduren. Het was een dag om niet te vergeten. De context van reflectie, verbinding en toekomstvisie opgeroepen door de lustrumcommissie voor het vieren van het 55-jarig bestaan van de NVNG, impregneert in grote mate ook deze editie van het TvNG. In het verslag van het lustrumsymposium worden alle gepresenteerde onderwerpen in woord en beeld samengevat met daarnaast ook aandacht voor de uitreiking van de Woldring Prijs 2023 aan Yvonne Derks en het erelidmaatschap van Renato Valdés Olmos. Zoals benadrukt in het lustrumsymposium zal FAPI-PET/CT, naar verwachting, één van de nieuwe oncologische gamechangers zijn. In deze editie wordt door het TvNG ruime aandacht besteed aan de opkomst van FAPI in Nederland met de publicatie van de KWF-samenvattingen van een drietal lopende projecten betreffende de identificatie van onbekende primaire maligne tumoren, het zichtbaar maken van buikholtemetastasen bij darmkanker, en de stadiëring van lokaal gevorderd maagcarcinoom. Daarnaast een systematische review van de hand van Marias Hagen et al. betreffende de diagnostische waarde van FAPI-PET/CT in urogenitale maligniteiten. Vervolgens nieuws vanuit de imaging werkgroep van de stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland) betreffende richtlijn standaardverslaglegging [18F]FDG-PET/CT bij multiple myeloom. Voorts, de samenvattingen van de proefschriften van Wouter van der Bruggen, Gilles Stormezand en Dennie Meyer, alsmede een nieuwe aflevering van Uit de Oude Doos met aandacht voor innovatie in de Nederlandse nucleaire geneeskunde en de betrokken generaties door de jaren heen. Als toetje in deze editie van het TvNG een selectie van beelden van de lustrumviering van de NVNG. Naast de officiële beelden zijn deze meer informele foto’s een ware weerspiegeling van de geest van wat op 15 december 2023 op de voorgrond stond: collectieve reflectie, verbinding en toekomstvisie. Tegen de achtergrond van een glansrijke lustrumviering van de vereniging is het TvNG het nieuwe jaar begonnen met het voornemen om in de loop van 2024 nog verder te gaan in haar interne digitale revolutie, met een steeds toegankelijkere en modernere internetsite die het wetenschappelijke aanbod van het tijdschrift complementeert. Wij gaan door!   Renato Valdés Olmos & Ben Bulten   INHOUD   FAPI-PET/CT De opkomst van FAPI-PET/CT in Nederland REVIEW De diagnostische waarde van Fibroblast Activation Protein Inhibitor (FAPI) PET/CT in urogenitale maligniteiten – een systematische review) M.J. Hagens, P.J. van Leeuwen, M. Wondergem, T.N. Boellaard, F. Sanguedolce, D.E. Oprea-Lager, A. Bex, A.N. Vis, H.G. van der Poel, L.S. Mertens  LUSTRUMSYMPOSIUM NVNG Lustrumcongres 55 jaar NVNG in het kader van reflectie, verbinding en toekomstvisie  HOVON IMAGING WERKGROEP Nieuwsbrief HOVON Imaging Werkgroep  PROEFSCHRIFTEN PET/CT & SPECT/CT in benign bone disease W. van der Bruggen  Changing perspectives using nuclear brain imaging: clinical and methodological studies G.N. Stormezand  Towards clinical implementation of PSMA-PET/CT in prostate cancer D. Meijer  UIT DE OUDE DOOS Technologische evolutie en nucleair geneeskundige generaties in Nederland  NVNG LUSTRUM NVNG Lustrumviering 2023 in beelden

Mrt '24. De opkomst van FAPI-PET/CT in Nederland

De introductie van de nieuwe PETtracer [18F]F-FAPI (Fibroblast Activation Protein Inhibitor) heeft geleid tot de ontwikkeling van diverse klinische validatiestudies in Europa zoals recentelijk waargenomen bij het EANM-congres te Barcelona.